Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων "
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων " PDF Εκτύπωση

 

Ο Δήμος Γόρτυνας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων προϋπολογισμού ( 400.00,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΑΝΤΟΝΙΝΟ ΝΤΙ ΒΙΤΑ, Ταχ.Κωδ. 70012, Τηλ: 2892340300, Υπεύθυνος επικοινωνίας: Xουστουλάκης Γ.

2. Κωδικός CPV: ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

  • Κωδικός CPV Ανέλκυση και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος 76431300-6 76492000-8
  • Διάφορες εργασίες συντήρησης & επισκευής 50532100-4 50532000-3

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ:

  • Κωδικός CPV Ηλεκτροκινητήρες-παρελκόμενα 31110000-0
  • Κωδικός CPV Αντλίες-παρελκόμενα 421222130-0

ΥΛΙΚΑ:

  • Κωδικός CPV Σωλήνες κατάθλιψης – προστατευτικά καλωδίων -κοντοσώληνα 44165200-6
  • Κωδικός CPV Καλωδία 31300000-9 Κωδικός CPV Αντιστάθμιση αέργου ισχύος 31711150-9

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 164.590,00 € χωρίς φ.π.α 24%

ΤΜΗΜΑ 2: «ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ », εκτιμώμενης αξίας 101.198,81 € χωρίς ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ », εκτιμώμενης αξίας 56.791,84 € χωρις ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα μαζί

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 431

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

5. Διάρκεια σύμβασης: 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

6. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.

11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07 / 07 / 2024 και ώρα 15 :00.00 μ.μ.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 360 ημέρες.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 352329

Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Επίσης, αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA