Αρχική Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γόρτυνας κ κ

 1. Τσικνάκη Κωνσταντίνο - Αντικατέστησε τον κ. Σταματάκη Γεώργιο (Απόφαση Δημάρχου 1295/22)
 2. Χατζάκη Τίτο
 3. Φωτάκη Γεώργιο
 4. Σηφάκη Στυλιανό
 5. Σχοιναράκη Νικόλαο
 6. Ξυλούρη Σταύρο
(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας).

Κοινοποίηση:

 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Οικονομική Υπηρεσία

Καλείστε να προσέλθετε στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Ιουλίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18:

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1453/2022  απόφασης Δημάρχου με θέμα Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ.744/21-3-2022 δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Μαρίας Νίκης Ανδρέα Δημητρίου, που αφορούν στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Γόρτυνας τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των € 460.279,26, χορηγούμενου στο Δήμο Γόρτυνας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης κοινού και υλοποίηση μελέτης στατικής επάρκειας και επεμβάσεων ενίσχυσης του κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
 2. Έγκρίση της υπ’ αριθμ. 1454/2022  απόφασης Δημάρχου με θέμα Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου για την συνομολόγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου μεταξύ του και του Τ.Π.&.Δ. και του Δήμου Γόρτυνας ύψους 4.171.289,62 €, για την εκτέλεση του έργου «Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Γόρτυνας». Ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Μουλίων και ανάδειξη του αυλείου χώρου».
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης από την ένταξη πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου».
 5. Ανάκληση των με αριθμό 129&173/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς σε Κοινόχρηστο Χώρο Εντός Οικισμού Αγίων Δέκα».
 6. Ανάκληση των με αριθμό 73 & 134/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση και συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών τσιμεντόστρωσης (σκυρόδεμα-πλέγματα) αγροτικών οδών οικισμού Βαλή Δ. Γόρτυνας».
 7. Ανάκληση των με αριθμό 72 &133/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος - δομικού πλέγματος για τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας του Δήμου Γόρτυνας».
 8. Ανάκληση των με αριθμό 74, 93&151/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και δομικού πλέγματος του Δήμου Γόρτυνας».
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος οικισμού Σοκαρά και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο».
 10. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην κοινότητα Πλώρας.
 11. Αποδοχή χρηματοδότησης από την ένταξη της πρότασης για τη δράση : «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» και την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021, και έως του ποσού των 37.200,00 του Πράσινου Ταμείου.
 12. Αποδοχή χρηματοδότησης από την ένταξη πρότασης στον Α.Π. 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.» και έως του ποσού των 37.200,00 του Πράσινου Ταμείου.
 13. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γόρτυνας και της Ενορίας της Αγίας Βαρβάρας, για την υλοποίηση της πράξης «Σύνταξη μελέτης Άμεσες σωστικές ενέργειες Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας».
 14. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».
 15. Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση Υφιστάμενης Οδού Λέντας - Λουτρά Δήμου Γόρτυνας» προϋπολογισμού 587.873,96 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 16. Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Έργα διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου εντός οικισμού Αγίων Δέκα».
 17. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06).
 18. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας έτους 2022 και κατάρτιση σχεδίου 3ης αναμόρφωσης.
 19. Έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Των ΟΤΑ» Κωδ. Πρόσκ. 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοκολάκης Ελευθέριος

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (141 KB)

 
Δήμος Γόρτυνας
 
 
 
 
dgortynas-covid-19.jpg

Έργα ΕΣΠΑ

sima-espa.png
Χάρτης Περιοχής
Διαβούλευση για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για Μαθησιακές Δυσκολίες
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γόρτυνας
ΚΕΠ
ΚΕΔΚΕ
Χρηματοδότηση
INTERMEDIA