Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης Οικισμού Πρινιά Εκτύπωση

Ο ∆ήµος Γόρτυνας Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την ανάθεση του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΙΑ, µε προϋπολογισµό 41.927,00 €.

Σχετικά Αρχεία

Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (240 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (929 KB)